Fyzická realizace projektu 124 domovních čistíren odpadních vod

            Obec Dolní Lomná

znak

                                                               Dolní Lomná čp. 164

                                                               739 82 Dolní Lomná

Fyzická realizace projektu 124 domovních čistíren odpadních vod

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt domovní čov

Vážení občané,

dovolte, abychom Vás informovali  o zahájení stavby domovních čistíren odpadních vod.

Dne 5.3.2019 bude zahájena fyzická realizace stavby projektu „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“. Stavbu bude realizovat firma Strojírny a stavby Třinec, a.s. Doba realizace stavby je stanovena do 30.9.2020. Předmětem projektu je výstavba soustavy 124 certifikovaných domovních čistíren odpadních vod, pro 643 ekvivalentních osob ve 158 bytových jednotkách, s kapacitou od 4 do 10 EO u budov využívaných k trvalému rodinnému bydlení v obci. Budou instalovány 3 druhy domovních čistíren odpadních vod, DČOV: Topas S 5,  Topas S 8  a Topas S 10, jedná se o certifikované výrobky vyšší kategorie, které mají k dispozici řídící jednotku a kde standardem je samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže.

Dále v  rámci stavby proběhnou stavební úpravy stávající čistírny odpadních vod Řeka za účelem snížení provozních nákladů. V současné době odvoz a likvidaci – uskladnění – kalu z předmětné čistírny obec zajišťuje dodavatelským způsobem. Projekt rovněž  řeší zakoupení lisu, který bude mít za následek, že jednak kal z ČOV Řeka, ale i jednotlivých 124 čistíren odpadních vod se nebude odvážet externí firmou na skládku, ale bude se lisovat, čímž naše obec ušetří značné finanční prostředky.

Dotace je koncipována nejen na pořízení a montáž 124 domovních čistíren odpadních vod, stavebních úprav stávající ČOV Řeka, zakoupení lisu na kal a pořízení UV lamp ke každé DČOV, ale dotace se vztahuje i na údržbu a provoz po dobu 10 let, který zajišťuje obec (rozbory, monitoring, likvidaci kalu  a servis). Majitelé rodinných domů hradí  pouze náklady na elektrickou spotřebu čistírny odpadních vod a jednorázový poplatek 10.000,- Kč, ostatní náklady po dobu 10 let jsou v režii obce.

 Celkové náklady stavby činí 27,5 mil. Kč bez DPH.

Dotace a příspěvky:

– dotace Ministerstva životního prostředí  ČR:   16,9 mil. Kč  

– dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:     2,1 mil. Kč 

– příspěvky občanů                                                     1,2 mil. Kč. 

V letošním roce obec předložila další žádosti na kofinancování  stavby „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“:

– z prostředků Ministerstva životního prostředí  ČR:  0,9 mil. Kč

–  z prostředků Moravskoslezského kraje:                     5,8 mil. Kč.

Náš projekt na domovní ČOV v takovém rozsahu je jedním z pilotních projektů na území ČR a jako takový je velmi individuální po stránce dotační i projekční – vše je v podstatě poprvé a celý proces projektu je tak velice náročný.  Vzhledem k rozptýlené zástavbě obce  je to jediná možnost na řešení odvádění odpadních vod v celé obci.

Fyzické realizaci stavby  předcházely přípravné práce:  geodetické zaměření,  dále zpracování 124 projektových dokumentací  jednotlivých čistíren odpadních vod, které trvalo dlouho, následně se muselo vše stavebně povolit.

V tom nám velmi vyšel vstříc jablunkovský odbor životního prostředí, který pracoval na povoleních i v době volna. Tuto skutečnost bychom chtěli zdůraznit, protože si ceníme  naprosto profesionálního a obětavého přístupu odboru životního prostředí k této problematice.

Dále naše obec  realizovala 2x výběrové řízení, jelikož do 1. výběrového řízení se nepřihlásila žádná dodavatelská firma, zřejmě s ohledem na složitost realizace jednak stavební části a také dodavatelské části v podobě domovních čistíren odpadních vod.

Obec se rovněž musela vypořádat s podanými námitkami k výběrovému řízení na předmětnou stavbu a to ve dvou případech. Dne 17.12.2018 byla podepsána smlouva o dílo na předmětnou realizaci díla.

Pro zájemce o domovní čistírnu odpadních vod je připravena k nahlédnutí DČOV TOPAS S v prostoru mezi obecním úřadem a hotelem. Klíč od čistírny odpadních vod je k dispozici na obecním úřadě, kde každému zájemci budou poskytnuty v případě zájmu informační materiály a bližší podrobnosti ke stavbě.

Realizace bude probíhat dle stanoveného  a odsouhlaseného harmonogramu prací:

  1. Obecní úřad  předem a v dostatečném termínu oznámí majiteli rodinného domu termín zahájení  stavebních prací.
  2. Po předchozí dohodě s majitelem rodinného domu proběhne u každého zájemce o domovní čistírnu odpadních vod informativní schůzka za přítomnosti vlastníka rodinného domu, zástupce obce, zástupce zhotovitele a projektanta.
  3. Majitel rodinného domu bude předem informován o geodetickém zaměření umístění ČOV a trasy přípojky, včetně vytýčení sítí v místě výkopu.
  4. Po geodetickém zaměření a vytýčení sítí proběhne u každého vlastníka rodinného domu další schůzka za účasti majitele rodinného domu, zástupce obce, zástupce zhotovitele a projektanta stavby, na které bude projednán rozsah a termín realizace čistírny odpadních vod.
  5. Připojení DČOV na elektrickou energii v nemovitosti  budou provádět p. Ivo Šmíd a p. Marek Przepiora.
  6. Každý pracovník na stavbě čistírny odpadních vod bude vybaven jmenovitým pověřením obce.
  7. V případě dotazů, žádáme občany, aby kontaktovali obecní úřad osobně, telefonicky či písemně.
  8. V neposlední řadě prosíme naše občany o shovívavost a trpělivost při vzniklém stavebním ruchu v souvislosti s výstavbou čistíren odpadních vod, za což předem děkujeme.

                                     TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Práce budou zahájeny geodetickým vytýčením ČOV. Trasa přípojky bude vytýčena zhotovitelem. Dále bude kopána jáma pro DČOV a trasa pro potrubí přípojky. Následně bude proveden podsyp pod DČOV a potrubí včetně potřebného zhutnění. Na takto zhotovený podsyp se nainstaluje DČOV (viz. níže) a připojí potrubí kanalizační přípojky. Propojení nové přípojky kanalizace s vyústěním kanalizace z rodinného domu bude provedeno v posledním kroku. Spuštění a funkční zkouška budou provedeny zhotovitelem.

                                 Průběh instalace ČOV Topas S 5

                  Základní údaje

Čistírna Topas S 5 je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,20 m a celkovou výškou 2,36 m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem. Těsně pod víkem je odvětrání dmychadla, které musí být vždy bezpečně nad terénem.  Čistírna je z výroby vybavena odtokovým potrubím DN 110 mm. Odtok je tvořen hladkým koncem potrubí. Přítok se zřizuje na místě při instalaci čistírny nebo na objednávku při odběru čistírny. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem dle potřeby v rozmezí 0,5 – 1,2 m pod terénem.

                                   Postup osazení

            Příprava podkladu ČOV

V běžných základových podmínkách (tj. s úrovní hladiny podzemní vody pod základovou spárou) se vykope jáma (dle potřeby zapažená) o rozměrech cca 1,3 x 1,3 m a celkové hloubce cca 2,4 m. Na dně jámy se zřídí zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce min. 150 mm. Vhodné je pískový podsyp stabilizovat „na sucho“ cementem. V případě nestabilního podloží se zřídí podkladní beton, který se dle potřeby vyztuží svařovanou ocelovou sítí. Podklad pod čistírnou musí být ve všech případech tuhý a stabilní.

          Instalace ČOV do výkopu

Na takto připravený podklad se čistírna osadí. Může se osadit ručně (váží cca 190 kg) nebo lépe mechanizací.  Při strojním osazení se využije úchytů v dolní části čistírny. Při osazování je třeba dát pozor, aby podklad pod čistírnu zůstal čistý bez kamenů apod. Čistírna musí být osazena s přesností ± 2 mm /1 m. Vodorovnost osazení se kontroluje vodováhou na víku čistírny. Následně se provede obsyp nádrže hutněným štěrkopískem na výšku cca 300 mm nad dno nádrže – po celé ploše výkopu.

             Napojení přítokového potrubí

Kruhový otvor do pláště čistírny se obvykle vyřízne vykružovákem na vrtačce ve výšce přítokové trubky. Otvor se utěsní pryžovým prstencem, do kterého se následně nasune přítoková trubka. Pokud známe přesnou výšku vtoku, může být vtok zřízen ještě před osazením čistírny do výkopu, případně vtok zhotoví výrobce nebo prodejce při koupi čistírny.

Platí, že čím níže je přítok, tím menší je vyrovnávací objem akumulace. Výhodnější pro provoz čistírny je tedy mít přítok výše. Akumulace se odčerpává až na hloubku 0,9 m nade dnem čistírny (cca 1,4 m pod terénem). Hladina v akumulaci se může dočasně zvýšit nad úroveň přítoku, než se voda odčerpá do reaktoru. Po zřízení přítoku se nastaví výška bezpečnostního přepadu z akumulační komory. Tak je určeno max. vzdutí vody v akumulaci a tím i v přítokové kanalizaci. Min. výška bezpečnostního přepadu je 1,5 nade dnem čistírny (0,7 m pod terénem). Z výroby je nastavena max. výška vzdutí 1,8 m nade dnem (0,4 m pod terénem). V případě potřeby dle konkrétní instalace se výška bezpečnostního přepadu sníží tak, aby vzdutím vody v kanalizaci nemohlo dojít ke škodám v nemovitosti. Návod na úpravu bezpečnostního přepadu se dodává jako samostatný dokument.

               Obsyp a napouštění ČOV

Následně se čistírna naplní vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou, pokud neobsahuje kameny (hlavně s ostrými hranami) rozměrů větších než cca 10 mm, které by mohly poškodit plastový plášť nádrže. Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provézt hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu, čímž by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

          Osazení při zvýšené hladině spodní vody

Tato pravidla platí i pro případy, kdy ke zvýšené hladině spodní vody dochází pouze občasně. Je nezbytné zajistit za všech okolností stabilní podklad pod čistírnou. V základním provedení jsou dno i plášť čistírny dimenzovány na hladinu spodní vody max. 1,0 m nade dnem nádrže, tj. 1,3 m pod terénem. Pokud se výkop provádí v době, kdy je hladina spodní vody pod základovou spárou, je možné zřídit pískový podsyp v tloušťce 100 mm a na něj přímo podkladní beton vyztužený KARI sítí v tloušťce 150 mm. Při provádění stavby v době, hladina podzemní vody je nad základovou spárou, je nezbytné nejprve zřídit odvodňovací vrstvu ze štěrku v tloušťce cca 300 mm s prohlubní pro čerpadlo ke snížení hladiny pod podkladní beton. Pak se zřídí podkladní beton vyztužený KARI sítí a po jeho zatvrdnutí se osadí čistírna. Po osazení čistírny se opět sníží hladina spodní vody pod podkladní beton a provede se obetonování pláště čistírny na výšku cca 300 mm nad pokladní beton. Obetonování musí být provedeno přímo na plášť čistírny. Dno přesahuje plášť nádrže o cca 50 mm. Tento přesah, uchycený v betonu, zamezí vyplavání čistírny vztlakem podzemní vody. Následně se čistírna napustí vodou na hloubku cca 1,0 m a obsype hutněným štěrkopískem.

                                          Uvedení ČOV do provozu

Po usazení čistírny do výkopu a napojení přítokového a odtokového potrubí se čistírna naplní vodou na provozní hladiny: reaktor na výšku 1,7m, akumulace na výšku 1,0m a kalojem až po okraj. Dále se uvolní fixace dekantéru a dávkovače a provede se napojení na elektrickou energii.

                       Plnění dekantéru vodou

Nejprve naplníme vodou zásobník čisté vody až po přepad. Poté plníme vodou dekantér. Zatímco lijeme vodu do dekantéru, postupně vychází z konce ramena dekantéru velké bubliny. Jakmile je dekantér dostatečně naplněn vodou, objeví se spousta malých bublinek. Během plnění dekantéru vodou se rameno dekantéru pomalu ponoří pod hladinu a nad hladinou zůstane jen oblouk plovákového kolena.

                              Plnění dávkovače chemikálií 

                                Naplnění pískového filtru (PF)

U čistíren s PF se před uvedením čistírny do provozu nasype na dno pískového filtru vodárenský filtrační písek o zrnitosti 1-3 mm (cca 30 kg). Výšku pískové náplně označuje ryska na stěně nádrže.

              Připojení na elektrickou energii

Čistírna Topas S je vybavena dmychadlem o příkonu 60 W a napětí 230V. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem minimálního průřezu CYKY 3J x 2,5 do přívodní elektrické krabice acidur. Každá čistírna je vybavena zástrčkou 230V, napojenou do přívodní krabice acidur. Tato zástrčka slouží k provizornímu napojení a přezkoušení čistírny ve výrobě a pro připojení na prodlužovací kabel při instalaci, pokud není přítomen montér s příslušnou odbornou kvalifikací montáže elektrických zařízení. Toto provizorní připojení je nutno vyměnit za přívodní kabel, který je protažen kabelovou průchodkou. Přívodní vedení musí být provedeno podle platných elektrických norem. Výměnu zkušebního kabelu za zemní kabel smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací.

Do této přívodní krabice je zavedeno napájení 230V (hnědý vodič).  A signalizace závady    230V (černý vodič), která se může připojit kabelem  CYKY 3 J x 2,5. Signalizaci závady řeší zákazník individuálně. Zahradní lampou 230V, umístěnou vedle čistírny nebo položí kabel do jiného místa, kde umístí světelnou nebo zvukovou signalizaci.

Dále je již elektrická instalace čistírny v rámci záruky kompletní a není přípustné do ní zasahovat. Napojení v nemovitosti se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby byl přívod k čistírně chráněn proudovým chráničem.

                             Průběh instalace ČOV Topas S 8

                                               Základní údaje

Čistírna Topas S 8 je tvořena samonosnou obdélníkovou plastovou nádrží o rozměru cca 1,50 m x 1,20 m a celkovou výškou 2,44 m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem. Těsně pod víkem je odvětrání dmychadla, které musí být vždy bezpečně nad terénem. Čistírna je z výroby vybavena odtokovým potrubím DN 110 mm. Odtok je tvořen hladkým koncem potrubí. Přítok se zřizuje na místě při instalaci čistírny nebo na objednávku při odběru čistírny. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem dle potřeby v rozmezí 0,5 – 1,2 m pod terénem.

                                                         Postup osazení

                                                     Příprava podkladu ČOV

V běžných základových podmínkách (tj. s úrovní hladiny podzemní vody pod základovou spárou) se vykope jáma (dle potřeby zapažená) o rozměrech cca 2,1 x 1,8 m a celkové hloubce cca 2,5 m. Na dně jámy se zřídí zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce min. 150 mm. Vhodné je pískový podsyp stabilizovat „na sucho“ cementem. V případě nestabilního podloží se zřídí podkladní beton, který se dle potřeby vyztuží svařovanou ocelovou sítí. Podklad pod čistírnou musí být ve všech případech tuhý a stabilní.

                                                     Instalace ČOV do výkopu

Na takto připravený podklad se čistírna osadí. Může se osadit ručně (váží cca 250 kg) nebo lépe mechanizací.  Při strojním osazení se využije úchytů v horní části čistírny. Při osazování je třeba dát pozor, aby podklad pod čistírnu zůstal čistý bez kamenů apod. Čistírna musí být osazena s přesností ± 2 mm /1 m. Vodorovnost osazení se kontroluje vodováhou na víku čistírny. Následně se provede obsyp nádrže hutněným štěrkopískem na výšku cca 300 mm nad dno nádrže – po celé ploše výkopu.

                Napojení přítokového potrubí

Kruhový otvor do pláště čistírny se obvykle vyřízne vykružovákem na vrtačce ve výšce přítokové trubky dle instalačního výkresu. Otvor se utěsní pryžovým prstencem, do kterého se následně nasune přítoková trubka. Pokud známe přesnou výšku vtoku, může být vtok zřízen ještě před osazením čistírny do výkopu, případně vtok zhotoví výrobce nebo prodejce při koupi čistírny.

Platí, že čím níže je přítok, tím menší je vyrovnávací objem akumulace. Výhodnější pro provoz čistírny je tedy mít přítok výše. Akumulace se odčerpává až na hloubku 0,9 m nade dnem čistírny (cca 1,2 m pod terénem). Hladina v akumulaci se může dočasně zvýšit nad úroveň přítoku, než se voda odčerpá do reaktoru. Po zřízení přítoku se nastaví výška bezpečnostního přepadu z akumulační komory. Tak je určeno max. vzdutí vody v akumulaci a tím i v přítokové kanalizaci. Min. výška bezpečnostního přepadu je 1,5 nade dnem čistírny (0,7 m pod terénem). Z výroby je nastavena max. výška vzdutí 1,8 m nade dnem (0,4 m pod terénem). V případě potřeby dle konkrétní instalace se výška bezpečnostního přepadu sníží tak, aby vzdutím vody v kanalizaci nemohlo dojít ke škodám v nemovitosti. Návod na úpravu bezpečnostního přepadu se dodává jako samostatný dokument.

                     Obsyp a napouštění ČOV

Následně se čistírna naplní vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou, pokud neobsahuje kameny (hlavně s ostrými hranami) rozměrů větších než cca 10 mm, které by mohly poškodit plastový plášť nádrže. Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provézt hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu, čímž by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

               Osazení při zvýšené hladině spodní vody

Tato pravidla platí i pro případy, kdy ke zvýšené hladině spodní vody dochází pouze občasně. Je nezbytné zajistit za všech okolností stabilní podklad pod čistírnou. V základním provedení jsou dno i plášť čistírny dimenzovány na hladinu spodní vody max. 0,8 m nade dnem nádrže, tj. 1,4 m pod terénem. Pokud se výkop provádí v době, kdy je hladina spodní vody pod základovou spárou, je možné zřídit pískový podsyp v tloušťce 100 mm a na něj přímo podkladní beton vyztužený KARI sítí v tloušťce 150 mm. Při provádění stavby v době, hladina podzemní vody je nad základovou spárou, je nezbytné nejprve zřídit odvodňovací vrstvu ze štěrku v tloušťce cca 300 mm s prohlubní pro čerpadlo ke snížení hladiny pod podkladní beton. Pak se zřídí podkladní beton vyztužený KARI sítí a po jeho zatvrdnutí se osadí čistírna. Po osazení čistírny se opět sníží hladina spodní vody pod podkladní beton a provede se obetonování pláště čistírny na výšku cca 300 mm nad pokladní beton. Obetonování musí být provedeno přímo na plášť čistírny. Dno přesahuje plášť nádrže o cca 50 mm. Tento přesah, uchycený v betonu, zamezí vyplavání čistírny vztlakem podzemní vody. Následně se čistírna napustí vodou na hloubku cca 1,0 m a obsype hutněným štěrkopískem.

                                   Uvedení ČOV do provozu

Po usazení čistírny do výkopu a napojení přítokového a odtokového potrubí se čistírna naplní vodou na provozní hladiny: reaktor na výšku 1,7m, akumulace na výšku 1,0m a kalojem až po okraj. Dále se uvolní fixace dekantéru a dávkovače a provede se napojení na elektrickou energii.

                       Plnění dekantéru vodou

Nejprve naplníme vodou zásobník čisté vody až po přepad. Poté plníme vodou dekantér. Zatímco lijeme vodu do dekantéru, postupně vychází z konce ramena dekantéru velké bubliny. Jakmile je dekantér dostatečně naplněn vodou, objeví se spousta malých bublinek. Během plnění dekantéru vodou se rameno dekantéru pomalu ponoří pod hladinu a nad hladinou zůstane jen oblouk plovákového kolena.

    Plnění dávkovače chemikálií 

Naplnění pískového filtru (PF)

U čistíren s PF se před uvedením čistírny do provozu nasype na dno pískového filtru vodárenský filtrační písek o zrnitosti 1-3 mm (cca 75 kg). Výšku pískové náplně označuje ryska na stěně nádrže.

  Připojení na elektrickou energii

Čistírna Topas S je vybavena dmychadlem o příkonu 80 W a napětí 230V. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem minimálního průřezu CYKY 3J x 2,5 do přívodní elektrické krabice acidur. Každá čistírna je vybavena zástrčkou 230V, napojenou do přívodní krabice acidur. Tato zástrčka slouží k provizornímu napojení a přezkoušení čistírny ve výrobě a pro připojení na prodlužovací kabel při instalaci, pokud není přítomen montér s příslušnou odbornou kvalifikací montáže elektrických zařízení. Toto provizorní připojení je nutno vyměnit za přívodní kabel, který je protažen kabelovou průchodkou. Přívodní vedení musí být provedeno podle platných elektrických norem. Výměnu zkušebního kabelu za zemní kabel smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací.

Do této přívodní krabice je zavedeno napájení 230V (hnědý vodič).  A signalizace závady    230V (černý vodič), která se může připojit kabelem  CYKY 3 J x 2,5. Signalizaci závady řeší zákazník individuálně. Zahradní lampou 230V, umístěnou vedle čistírny nebo položí kabel do jiného místa, kde umístí světelnou nebo zvukovou signalizaci.

Dále je již elektrická instalace čistírny v rámci záruky kompletní a není přípustné do ní zasahovat. Napojení v nemovitosti se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby byl přívod k čistírně chráněn proudovým chráničem.

                      Průběh instalace ČOV  Topas S 10

                                                     Základní údaje

Čistírna Topas S 10 je tvořena samonosnou obdélníkovou plastovou nádrží o rozměru cca 2,00 m x 1,20 m a celkovou výškou 2,44 m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem. Těsně pod víkem je odvětrání dmychadla, které musí být vždy bezpečně nad terénem. Čistírna je z výroby vybavena odtokovým potrubím DN 110 mm. Odtok je tvořen hladkým koncem potrubí. Přítok se zřizuje na místě při instalaci čistírny nebo na objednávku při odběru čistírny. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem dle potřeby v rozmezí 0,5 – 1,2 m pod terénem.

                                   Postup osazení

                                                      Příprava podkladu ČOV

V běžných základových podmínkách (tj. s úrovní hladiny podzemní vody pod základovou spárou) se vykope jáma (dle potřeby zapažená) o rozměrech cca 2,5 x 1,8 m a celkové hloubce cca 2,5 m. Na dně jámy se zřídí zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce min. 150 mm. Vhodné je pískový podsyp stabilizovat „na sucho“ cementem. V případě nestabilního podloží se zřídí podkladní beton, který se dle potřeby vyztuží svařovanou ocelovou sítí. Podklad pod čistírnou musí být ve všech případech tuhý a stabilní.

                                                         Instalace ČOV do výkopu

Na takto připravený podklad se čistírna osadí pomocí mechanizace (váží cca 310 kg). Při osazení čistírny se využije úchytů v horní části čistírny. Při osazování je třeba dát pozor, aby podklad pod čistírnu zůstal čistý bez kamenů apod. Čistírna musí být osazena s přesností ± 2 mm /1 m. Vodorovnost osazení se kontroluje vodováhou na víku čistírny. Následně se provede obsyp nádrže hutněným štěrkopískem na výšku cca 300 mm nad dno nádrže – po celé ploše výkopu.

                   Napojení přítokového potrubí

Kruhový otvor do pláště čistírny se obvykle vyřízne vykružovákem na vrtačce ve výšce přítokové trubky dle instalačního výkresu. Otvor se utěsní pryžovým prstencem, do kterého se následně nasune přítoková trubka. Pokud známe přesnou výšku vtoku, může být vtok zřízen ještě před osazením čistírny do výkopu, případně vtok zhotoví výrobce nebo prodejce při koupi čistírny.

Platí, že čím níže je přítok, tím menší je vyrovnávací objem akumulace. Výhodnější pro provoz čistírny je tedy mít přítok výše. Akumulace se odčerpává až na hloubku 0,9 m nade dnem čistírny (cca 1,2 m pod terénem). Hladina v akumulaci se může dočasně zvýšit nad úroveň přítoku, než se voda odčerpá do reaktoru. Po zřízení přítoku se nastaví výška bezpečnostního přepadu z akumulační komory. Tak je určeno max. vzdutí vody v akumulaci a tím i v přítokové kanalizaci. Min. výška bezpečnostního přepadu je 1,5 nade dnem čistírny (0,7 m pod terénem). Z výroby je nastavena max. výška vzdutí 1,8 m nade dnem (0,4 m pod terénem). V případě potřeby dle konkrétní instalace se výška bezpečnostního přepadu sníží tak, aby vzdutím vody v kanalizaci nemohlo dojít ke škodám v nemovitosti. Návod na úpravu bezpečnostního přepadu se dodává jako samostatný dokument.

                                                                Obsyp a napouštění ČOV

Následně se čistírna naplní vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou, pokud neobsahuje kameny (hlavně s ostrými hranami) rozměrů větších než cca 10 mm, které by mohly poškodit plastový plášť nádrže. Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provézt hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu, čímž by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

        Osazení při zvýšené hladině spodní vody

Tato pravidla platí i pro případy, kdy ke zvýšené hladině spodní vody dochází pouze občasně. Je nezbytné zajistit za všech okolností stabilní podklad pod čistírnou. V základním provedení jsou dno i plášť čistírny dimenzovány na hladinu spodní vody max. 0,8 m nade dnem nádrže, tj. 1,4 m pod terénem. Pokud se výkop provádí v době, kdy je hladina spodní vody pod základovou spárou, je možné zřídit pískový podsyp v tloušťce 100 mm a na něj přímo podkladní beton vyztužený KARI sítí v tloušťce 150 mm. Při provádění stavby v době, hladina podzemní vody je nad základovou spárou, je nezbytné nejprve zřídit odvodňovací vrstvu ze štěrku v tloušťce cca 300 mm s prohlubní pro čerpadlo ke snížení hladiny pod podkladní beton. Pak se zřídí podkladní beton vyztužený KARI sítí a po jeho zatvrdnutí se osadí čistírna. Po osazení čistírny se opět sníží hladina spodní vody pod podkladní beton a provede se obetonování pláště čistírny na výšku cca 300 mm nad pokladní beton. Obetonování musí být provedeno přímo na plášť čistírny. Dno přesahuje plášť nádrže o cca 50 mm. Tento přesah, uchycený v betonu, zamezí vyplavání čistírny vztlakem podzemní vody. Následně se čistírna napustí vodou na hloubku cca 1,0 m a obsype hutněným štěrkopískem.

                                      Uvedení ČOV do provozu

Po usazení čistírny do výkopu a napojení přítokového a odtokového potrubí se čistírna naplní vodou na provozní hladiny: reaktor na výšku 1,7m, akumulace na výšku 1,0m a kalojem až po okraj. Dále se uvolní fixace dekantéru a dávkovače a provede se napojení na elektrickou energii.

                                                            Plnění dekantéru vodou

Nejprve naplníme vodou zásobník čisté vody až po přepad. Poté plníme vodou dekantér. Zatímco lijeme vodu do dekantéru, postupně vychází z konce ramena dekantéru velké bubliny. Jakmile je dekantér dostatečně naplněn vodou, objeví se spousta malých bublinek. Během plnění dekantéru vodou se rameno dekantéru pomalu ponoří pod hladinu a nad hladinou zůstane jen oblouk plovákového kolena.

                Plnění dávkovače chemikálií 

                  Naplnění pískového filtru (PF)

U čistíren s PF se před uvedením čistírny do provozu nasype na dno pískového filtru vodárenský filtrační písek o zrnitosti 1-3 mm (cca 100 kg). Výšku pískové náplně označuje ryska na stěně nádrže.

      Připojení na elektrickou energii

Čistírna Topas S je vybavena dmychadlem o příkonu 120 W a napětí 230V. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem minimálního průřezu CYKY 3J x 2,5 do přívodní elektrické krabice acidur. Každá čistírna je vybavena zástrčkou 230V, napojenou do přívodní krabice acidur. Tato zástrčka slouží k provizornímu napojení a přezkoušení čistírny ve výrobě a pro připojení na prodlužovací kabel při instalaci, pokud není přítomen montér s příslušnou odbornou kvalifikací montáže elektrických zařízení. Toto provizorní připojení je nutno vyměnit za přívodní kabel, který je protažen kabelovou průchodkou. Přívodní vedení musí být provedeno podle platných elektrických norem. Výměnu zkušebního kabelu za zemní kabel smí provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací.

Do této přívodní krabice je zavedeno napájení 230V (hnědý vodič).  A signalizace závady    230V (černý vodič), která se může připojit kabelem  CYKY 3 J x 2,5. Signalizaci závady řeší zákazník individuálně. Zahradní lampou 230V, umístěnou vedle čistírny nebo položí kabel do jiného místa, kde umístí světelnou nebo zvukovou signalizaci.

Dále je již elektrická instalace čistírny v rámci záruky kompletní a není přípustné do ní zasahovat. Napojení v nemovitosti se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby byl přívod k čistírně chráněn proudovým chráničem.