Podnikání v obci

Podnikání v zemědělství je zajišťováno Soukromě hospodařícími rolníky, případně fyzickými občany, kteří pečují o údržbu krajiny. Jedná se zejména o pěstitelskou činnost, chovatelská činnost se projevuje v daleko  menší míře. Na území obce působí  několik menších  chovatelů koní, skotů, ovcí apod. Dále je rovněž zajišťováno ubytování na farmě pod., kde návštěvníci mají možnost  vyzkoušet si sušení sena, kydání hnoje, dojení apod. Posečené a údržované pozemky výrazným způsobem ovlivňují zejména vzhled obce a samotnou péči o krajinu. Zapojení do programu obnovy venkova se projevuje při pořádání kulturních akcí,  kde se názorně vyrábí sýr, máslo, předvádí se dojení ovcí a koz, je zajišťována projížďka na koních či v bryčkách a různých povozech.  Významným prvkem je rovněž zajišťování vyhlídkových  projížděk na saních či bryčkách  po území obce. O tuto službu je velký zájem.

Zachování  a propagace místní zemědělské produkce je realizována formou pořádání jarmarků, kde je názorná ukázka současné ale i dobové zemědělské produkce – sázení brambor, okopání a výkop brambor včetně  přípravy a výroby regionálních jídel z nich (placky, pěčoky, dojení, výroba másla a sýrů, korbačíků, pečení chleba, soutěže o nejlahodnější mok, kovářství, košíkářství, stříhání ovcí, šlapání zelí , výroba šindele, řezání břichatkou, štípání dříví, výroba loučí, výrobků ze dřeva, koňské povozy apod.

Zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích  zajišťuje obec ve spolupráci se Střední zemědělskou školou v Českém Těšíně,  Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Českým svazem ochránců přírody Salamandr, kde v rámci zřízení arboreta – ukázky původních dřevin byly vysazeny původní dřeviny a keře pro vzdělávací činnost.

Obec tipuje významné prvky krajiny – jalovcové porosty apod. a vchází v jednání s majiteli o následné údržbě porostu ve spolupráci s SCHKOB.

 

Obec spolupracuje se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Lesy ČR při přípravě projektů , jak koncepčně tak i při bezprostřední realizaci – otevření naučné stesky pralesa Mionší včetně jeho provozu, rekonstrukcí místních komunikací, výstavbě bezbariérových chodníků, kanalizačního řádu, ČOV, parkoviště při pralese Mionší, plánována výstavba Cyklostezky údolím Lomné. Obec vstupuje v jednání s dotčenými orgány jak v přípravné fázi – změna územního plánu obce a samotná realizace projektů.

Na území obce je aktivní Český svaz včelařů, Honební společenství a Myslivecké sdružení. Obec v rámci možností poskytuje dotace na jejich činnost. Dále spolupracuje s Rybářským svazem na ochraně toků a řeky Lomná.

Je vypracován Plán péče, podle kterého se řídí občané na území obce z důvodu chráněných oblastí a Natuře.

Obec hledá  v rámci úspory energii  provedla zateplení obou objektů základních škol, chráněných bytů a v současné době se připravuje na zateplení bytového domu.  Netradiční zdroje energie obec hledala formou zřízení vodní elektrárny, případně využití vrtu na zemní plyn, obě tyto aktivity jsou začátcích.

Nezemědělské podnikání spočívá zejména v provozování 13 rekreačních zařízení včetně 800 lůžek ubytovací kapacity, dále v 3 prodejnách potravin, pekařství a cukrářství, provozování masáží a holičství, ubytování na statku, řezbářství, koňské povozy, podnikatelé spolupracují s obcí za účelem rozvoje obce a pomoci při získávání vhodných dotačních cílů pro jejich činnost apod. Včetně podílu aktivity podnikatelských subjektů na různých kulturních a sportovních akcích pořádaných na území obce a ve spolupráci s obcí.

Na území obce je provozováno ubytování v soukromí u drobných zemědělců.

Venkovská turistika je zajišťována v hojném počtu na rekreačních střediscích, v autokempu, kde je zřízená půjčovna kol,  poskytování pohostinství i regionálních jídel apod.půjčovna lyžařského vybavení, výuka  na lyžích, na území obce je ve velké míře pěstována pěší turistika, neboť obec je výchozím cílem  na velký Polom, Slavíč, Kozubovou, kamenitý, Pralesa Mionší apod.. Na území obce jsou vybudovány cyklotrasy včetně odpočívek.

Přímé podnikání obce spočívá v pronájmu autokempu a hotelu pod Akáty.