Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči již mnoho let nehasí pouze požáry, ale jsou přítomni na všech místech, kde se jedná o záchranu lidských životů nebo majetku, o zamezení ničení přírody či odstraňování vzniklých škod v krajině. Při své práci jsou často svědky otřesných situací, např. po dopravních nehodách na silnici a železnici, při živelných pohromách, explozích nebo haváriích, a v paměti jim zůstává spousta lidského utrpení, nastřádaného ve vzpomínkách.

O organizované požární ochraně v Dolní Lomné lze hovořit od roku 1929, kdy byla založena Místní hasičská jednota s počtem 19 členů, jejímiž zakladateli byli zejména pánové Žižka, Brys, Ryger a Kiša. Prvním velitelem byl zvolen zdejší učitel a od roku 1932 ředitel české školy Bohumil Lasák. Místní sbor ve svých počátcích fungoval ve dvou složkách, jako již dříve založený polský sbor a český sbor. Po zralé úvaze zakladatelů došlo ve třicátých letech k jejich sloučení. Nácviky se konaly v neděli včasných ranních hodinách. Hasiči tehdy disponovali pouze prostým vybavením, které obsahovalo žebříky, plátěná vědra na vodu a ruční stříkačky, až později získali výkonnou stříkačku taženou koňmi. K její obsluze bylo zapotřebí šest mužů. V období okupace sbor přestal existovat, po válce přispěl k obnovení jeho činnosti Josef Maršálek, velitel jednotky. Léta se pak vyjíždělo pouze k požárům a o povodních, v průměru čtyřikrát až šestkrát ročně.

Po roce 2000 výjezdnost jednotky rostla, protože se rozšířila její působnost. V průběhu deseti let vyjela jednotka SDH ke 473 událostem. Hasila požáry rodinných domů a chat, trávy nebo lesa, v dobách vydatného deště čerpala vodu ze sklepů, za silných větrů vyjížděla k opravám strženého NN napětí, odstraňovala vyvrácené stromy a asistovala při úniku nebezpečných látek. K nynější náplni činnosti se kromě výjezdů řadí i péče o vodní hospodářství v obci, s nímž souvisí čištění všech vodojemů s pitnou vodou. Při kácení stromů, které nařídí Obecní úřad, realizuje pravidelný výcvik pilařů. Členové sboru rovněž pravidelně působí v oblasti požární prevence, a to jak v místním Zpravodaji, tak v českých a polských školách v Dolní Lomné a v Jablunkově, nebo na besedách se seniory.

Obec je vybavena elektronickou sirénou, umístěnou na nové zbrojnici z roku 2009, doplněnou v roce 2014 o novou cisternu. Hasiči jsou na ni patřičně hrdí, protože neuvěříte, jaká bezmoc se v jejich očích skrývala, když museli vyjet k požáru s Avií sice plně vybavenou, ale bez vody.

Jednotka je zařazena dle plošného krytí HZS MSK jako JPO. V katastru obce a mimo ni zasahuje v situacích, pro které je vybavena. Ve funkci starosty sboru působí Jan Gorzolka, velitelem jednotky je od roku 2008 Martin Tomica. Jednotka má v současnosti 15 členů (sbor 50 členů) a patří k nejaktivnějším organizacím v obci.

Martin Tomica, velitel jednotky