PZKO Łomna Dolna

V roce 1947 se Československo v bilaterální smlouvě s Polskem zavázalo, že umožní národní a kulturní rozvoj polskému obyvatelstvu, žijícímu na jeho území. To vedlo k založení dvou organizací: Polského kulturně osvětového svazu (PZKO) a Sdružení polské mládeže (SMP), které měly nahradit desítky polských sdružení, činných na Záolží v období meziválečném. Po vzniku organizací, v 50. letech, se k polské národnosti hlásilo v Československu 7o 000 osob, a 73 polských škol navštěvovalo 8 ooo žáků. Nyní má PZKO kolem 13 tisíc členů činných v 90 místních organizacích, mnoho z nich ve vlastních budovách.

Ihned po založení PZKO byly zakládány místní organizace Svazu, tudíž i v Dolní Lomné. Zakladateli a prvními významnými pracovníky byli Josef Kawulok, Alois Sikora, Antonín Sikora, Jan Korzenny st. a Jan Filipek. Organizace měla 9o členů, kteří ve vsi obnovili polskou kulturní a společenskou činnost. Od počátku se úzce spolupracovalo se Sdružením rodičů a přátel školy a posléze s Maticí školskou (Macierz Szkolna). Místní učitelka Marie Zwyrtková se ujala řízení SMP, a Anna Sedláčková, učitelka polské mateřské školy, otevřené r. 1950, se zabývala především režii divadelních představení. Výbor organizoval poznávací zájezdy, přednášky a společenská setkání.

V šedesátých letech, kdy organizace čítala již 18o členů, byl stále naléhavěji pociťován nedostatek vlastní střechy nad hlavou, potřebné zejména pro zkoušky tanečního souboru a divadelního kroužku. Na jaře r. 1974 přijal výbor organizace rozhodnutí o koupi parcely a vybudování vlastního objektu, a na podzim byl zakoupen pozemek o rozloze 27 arů, získáno stavební povolení a povolení ke koupi starého finského domku. Výstavba započala na jaře r. 1975 a nová klubovna byla předána k užívaní na podzim r. 1976. Je třeba zdůraznit, že veškeré práce spojené s výstavbou byly prováděny svépomocně, dřevo bylo získáno z darů lomňanských hospodářů a nezbytné finanční prostředky pocházely z dotaci Ústředního výboru PZKO a z výdělečné činnosti organizace.

V klubovně probíhala bohatá činnost organizace, byla přístupná jiným organizacím a pronajímána k soukromým akcím, v období prázdnin se zde organizovaly skautské tábory. Po letech používání však budova vyžadovala opravy a modernizaci. Z důvodu nedostatku prostředků na požadovaných 15 % vlastního vkladu se nepodařilo zrealizovat návrh Obecního úřadu, aby byla budova zbourána a aby byl dofinancováním z Evropské unie postaven nový objekt s muzeem Jana Korzenného. V červnu 2014 představitelka sdružení Wspólnota Polska z Varšavy, Uršula Piwecka-Malik, vybídla po návštěvě klubovny a rozhovoru s výborem místní organizace MK PZKO, aby podalo žádost na dofinancování opravy budovy. Diky tomu byla ziskána dotace sdružení Wspólnota Polska a do konce r. 2014 se uskutečnila oprava střechy a podkroví, zateplení a obnovení fasády, modernizace sanitárních prostor a jiné.

V současnosti MK PZKO a její flexibilně jednajíci výbor pokračují v činnosti předchůdců nejen tím, že organizují tradiční akce (představení, bály, výlety), ale také přicházejí s novými nápady (koledování po domech, soutěž Lomňanská štamprle) a podílejí se na akcích místní školy, obce a celého PZKO, k čemuž využívají nezbytné zázemí ve vlastním, obnoveném domě.

František Filipek – předseda PZKO Dolní Lomná v letech 1970-1989

Facebook