INFORMACE O VODOVODECH V OBCI DOLNÍ LOMNÁ

Obec Dolní Lomná je vlastníkem a provozovatelem vodovodů dle § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Odborný zástupce (ve smluvním vztahu k obci) splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů.

Systém zásobování pitnou vodou Obcí Dolní Lomná je realizován vodovody pro veřejnou potřebu Jestřábí, Křínov a Ondráše. Vodovodní síť byla postupně budována  od roku 1945. V současnosti má distribuční síť délku asi 19,4 km. Pitnou vodou je v obci Dolní Lomná a v části obce Bocanovice zásobováno cca 2400 obyvatel v rodinných domech a rekreačních chatách. Obec má v majetku také vodovod Mlýny, který nesplňuje legislativní požadavky, proto jej nelze využívat.

Pitná voda je měkká (tvrdost 0,5 mmol/l, 2,95 °DH) a obsah dusičnanů je minimální 5,5  mg/l (limit dusičnanů pro pitnou vodu je 50 mg/l).

V roce 2021 bylo provedeno posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu pro obec Dolní Lomná dle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro nepřijatelná rizika byla přijata příslušná nápravná opatření, jejichž realizace ve stanovených termínech je průběžně kontrolováno starostou obce.

Vodovod Jestřábí a vodovod Křínov

Vodovod Jestřábí zásobuje obyvatele v údolí potoka Jestřábí, horní části obce a zasahuje až do centra. Vodovod Křínov dodává pitnou vodu v údolí kolem Křínovského potoka do centra obce a dále pak až do části obce Bocanovice.

Pitná voda pro vodovod Jestřábí a Křínov je vyráběna přednostně z povrchových zdrojů místních potoků.

Pro úpravu vody z potoka Křínov je ve vodojemu instalováno zařízení pro dvoustupňovou koagulační filtraci. Voda jímaná z potoka Jestřábí je odsazena v odkalovací nádrži a následně akumulována ve vodojemu. Před vstupem do distribuční sítě  je voda na odtoku z vodojemu Jestřábí i z vodojemu  Křínov automaticky dezinfikována chlornanem sodným v závislosti na průtoku. Vodovod Jestřábí a vodovod Křínov jsou zásobovány gravitačním potrubím a oba vodovody lze mezi sebou propojit. Vzhledem umístění vodovodů v horském terénu musí být tlak v gravitačním potrubí v několika místech redukován.

Vodovod Ondráše

Voda pro vodovod Ondráše je jímána z kopaných studní pod horou Skalka. Po akumulaci ve vodojemu voda odtéká gravitačním potrubím do zásobované oblastí Dolní Lomná – Ondráše a přilehlých částí obce. Dezinfekce je zajišťována manuálně dezinfekčním prostředkem na bázi chlornanu sodného.