ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018

                                                               ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018

 

Když se ohlédneme za čtyřletým obdobím činnosti zastupitelstva naší obce, můžeme k jednotlivým 31 bodům programového prohlášení připojit ANO, splněno. Zbývají 2 body: „Oprava zbývajících místních komunikací“ a „Vybudovat zázemí u víceúčelového hřiště“. Opravy komunikací  se plní průběžně (v období 2014-2018 bylo opraveno 13 místních komunikací, rekonstrukci 2 komunikací zajistily Lesy ČR a Moravskoslezský kraj. K opravě zůstávají 3 místní komunikace a tím budou opraveny všechny místní komunikace na území obce. Pro „Zázemí u víceúčelového hřiště“  byla vypracována projektová dokumentace stavby, byl zrealizován nákup pozemku pro stavbu a bylo podáno několik žádosti o přidělení dotace.

 

Velmi nás těší, že se zastupitelstvu podařilo získat dotace na realizaci 4 projektů pro školy. Za to patří poděkování také poslancům a Krajskému úřadu MSK za podporu na Ministerstvu školství ČR.

Dalším významným projektem je realizace domovních čistíren odpadních vod. Bylo zpracováno 124 projektových dokumentací jednotlivých DČOV a proběhlo 1. výběrové řízení na dodavatele stavby, kde se však nikdo nepřihlásil. Bylo vypsáno 2. výběrové řízení a v současné době zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru zhotovitele stavby na realizaci 124 DČOV.  Stavba bude zahájena ještě v letošním roce a bude pokračovat i v roce 2019.

Velké poděkování si zaslouží Ministerstvo životního prostředí ČR, které rozhodlo, že cenově náročnou stavbu bude financovat průběžně a ne až po dokončení stavby. Také Krajský úřad MSK upravil podmínky dotace a podpořil tento projekt až do 90% nákladů stavby.

 

Nejvíce však o činnosti vypovídají již realizované stavby a projekty včetně přiznaných dotací:

 

Projekt

 

Popis

 

Nositel

 

Zdroj financování

 

 

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy         

  budovy základní školy“

Projekt mimo jiné řeší:

půdní vestavbu se vznikem dvou kmenových tříd včetně nástavby vikýřů, propojovacího krčku a nové střešní krytiny, bezbariérovost objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (výtah a úprava WC), rekonstrukce plynové kotelny.

Opakovaným výběrovým řízením se podařilo rozpočtové náklady stavby snížit o 1,5 mil. Kč. Dotace Ministerstva školství činí 7,8 mil. Kč, podíl obce 1,5 mil. Kč. Termín dokončení: 11/2018. Stavba je v realizaci.

Obec Dolní Lomná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

„Interiérové vybavení základní školy“

Předmětem projektu dovybavení jsou: stoly a židle pro žáky, skříně, učitelská katedra, projekční tabule, interaktivní projektor, externí reproduktory, projekční tabule včetně  dovybavení mateřské školy.

V současné době se realizuje 2. výběrové řízení. Náklady projektu činí 755 645 Kč, z toho dotace 635.000 Kč a podíl obce 121.000,- Kč. Termín dokončení: 11/2018. Projekt je v realizaci.

Obec Dolní Lomná Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR
 

„Modernizace vybavení základní školy“

Cílem projektu je pořízení ICT a ostatního vybavení, PC sestav, notebooku pro potřeby žáků, smart switch, programy apod. Termín dokončení: 10/2018. Náklady projektu 517.000,- Kč, z toho dotace 460.000,- Kč a podíl obce 57.000,- Kč. Projekt je v realizaci. Obec Dolní Lomná IROP/MAS
„Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím“

 

Ozelenění zahrady včetně hracích zahradních prvků. Celkové náklady 532 794 Kč , podíl dotace 452 875 Kč.

Termín realizace 8/2019. Projekt bude zahájen na jaře 2019.

Obec Dolní Lomná Ministerstvo

životního prostředí ČR

 

“Dolní Lomná – Čištění odpadních vod – domovní ČOV“

 

Jedná se o pilotní  projekt v rámci ČR. Projekt řeší odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí situovaných v rozptýlené zástavbě obce formou domovních čistíren odpadních vod.

Dotace řeší dodávku a montáž 124 ks domovních čistíren odpadních vod včetně nákladů na provoz čistíren  po dobu 10 let.

Celková výše dotace z MŽP ČR činí 16,9 mil. Kč.

Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěje částkou 2,1 mil. Kč.

Samotná realizace stavby proběhne v letech 2018 a 2019.

Počet bytových jednotek, které budou připojeny

k nově realizované  DČOV:   158 ks

Celková kapacita nově realizovaných DČOV:   643 EO.

Dne 26.9. zastupitelstvo obce na základě 2. výběrového řízení  vybralo zhotovitele stavby. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce a bude pokračovat v roce 2019.

Obec Dolní Lomná Ministerstvo

životního prostředí ČR

Moravskoslezský kraj

„Kanalizace – výstavba stoky 3“ Předmětem projektu bylo rozšíření kanalizačního řádu centra obce od základní školy po novostavby díky dotaci z MSK ve výši 2,1 mil. Kč. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Kanalizační přípojky na kanalizační řád centrum“ Díky mimořádné dotaci hejtmana  ve výši 500.000 Kč  bylo zrealizováno 18 ks kanalizačních přípojek. Přípojky jsou již zrealizované. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
 

„Kanalizace obce včetně čistírny odpadních vod – Mlýny“

Obec předložila  žádost o dotaci na stavbu kanalizačního řádu včetně výstavby čistírny odpadních vod v osadě Mlýny. Čistírna odpadních vod je koncipována na 300 ekvivalentních osob, kde se počítá i s napojením části obce Bocanovice. Projekt byl zařazen do zásobních projektů. Na základě jednání s MŽP byla žádost o dotaci opětovně předložena, tentokrát z národních zdrojů, kde ministerstvo posílilo tuto kapitolu.  Projekt bude realizován po přidělení dotace. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

životního prostředí ČR

 

„Propojení vodovodních řádů Křínov – Jestřábí“

V rámci zkvalitnění dodávky pitné vody bylo realizováno propojení obou vodovodních řádů formou protlaku (realizováno u české základní školy pod řekou Lomnou směrem k rodinnému domu čp. 53).  Stavba je dokončena. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

životního prostředí ČR

 

„Vrtaná studna Jestřábí“ V rámci posílení jímání Jestřábí byl realizován 75 m vrt, který je dán do užívání. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
 

„Vrtaná studna Novina“

V rámci posílení zdrojů pitné vody obec zrealizovala vrtanou studnu v osadě Novina. V současné době probíhá zpracování PD na propojení vodovodního řádu. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
 

„Vrtaná studna Křínov“

V rámci posílení dodávky pitné vody obec podala žádost o dotaci na stavbu další vrtané studny v Křínově. Vrt je již realizován, v současné době probíhá vystrojení vrtu. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
„Rekonstrukce parkoviště Mánes“ V rámci projektu Programu rozvoje venkova, který podpořil tuto investiční akci ve výši 300.000,- Kč, bylo postaveno parkoviště. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Rekonstrukce místních komunikací“ V rámci projektu byla provedena rekonstrukce místních komunikací: Závodí, k RD 134, k RD 175, Novina II, Novina III, Budzoše, k RD 57, k RD 206, Jestřábí I, Jestřábí II, autokemp v hodnotě 3,2 mil. Kč. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
„Rekonstrukce místní komunikace Novina“ Obec Dolní Lomná  společně s obcí Bocanovice zrealizovaly opravu místní  komunikace Novina I od Viaduktu. Stavba o finančním objemu 300 tis. Kč je dokončena. Obec Dolní Lomná Obec Bocanovice
 

„Rekonstrukce místní komunikace Mostořonka“

V rámci Programu rozvoje venkova kraj přispěl částkou 400.000,- Kč na opravu  komunikace včetně odvodnění. Termín realizace 8/2018. Stavba je zrealizována. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Rekonstrukce místní komunikace Jestřábí“ Na základě žádosti obce byla prostřednictvím Lesů ČR, s.p.  zrealizována rekonstrukce  komunikace v Jestřábí. Stavba je dokončena. Lesy ČR, s.p. Lesy ČR, s.p.
„Rekonstrukce silnice III/01151“ Na základě žádosti obce Moravskoslezský kraj provedl opravu krajské silnice včetně propustků a rekonstrukce mostu u Mionší. Stavba v objemu 46,6 mil. Kč je realizována. Moravskoslezský kraj EU/Moravskoslezský kraj
 

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Zátoka“

Obec obdržela dotaci ve výši 3,8 mil. Kč na realizaci chodníku od centra obce po Polesí v Dolní Lomné. Investiční akce zahrnuje také dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a přístřešek autobusové čekárny na Zátoce.

V současné době probíhá kolaudace stavby.

Obec Dolní Lomná Státní fond

dopravní infrastruktury

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Závodí – I. etapa“ V rámci projektu byl postaven chodník od Bocanovic k Viaduktu včetně dešťové kanalizace, přechodu pro chodce, osvětlení a úpravy autobusového zálivu. Projekt byl realizován z prostředků EU ve výši 7,5 mil. Kč. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná EU/ROP
 

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Závodí – II. etapa“

Předmětem realizace je řešení úpravy křižovatky (ve směru na Jablunkov a Bocanovice) včetně výstavby chodníku, opěrné stěny a osvětlení. Stavba je v realizaci.

Náklady projektu 1,4 mil., z toho podíl dotace 1,3 mil. a podíl obce 0,1 mil. Kč. Termín dokončení stavby 10/2018. Stavba je v realizaci.

Obec Dolní Lomná IROP/MAS
 

„Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do přízemí obecního úřadu“

Moravskoslezský kraj podpořil investiční akci částkou 300 tis. Kč. Obec dělala 3 výběrová řízení.  V 1. kole se nepřihlásil žádný dodavatel, v 2. kole pouze 1 firma s předraženou cenou a až v 3. kole výběrového řízení se přihlásilo 7 firem. Realizace stavby proběhla 1/2018. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
 

Pořízení nového územního plánu obce

 

Po složitých jednáních se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Moravskoslezským krajem se podařilo prosadit 99% jednotlivých žádostí obyvatel naší obce o stavební pozemky. Nový územní plán vejde v platnost od 1.10.2018. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt částkou 235 tis. Kč. Projekt je zrealizován. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR

 

„Bio odpad – pořízení kompostérů“

V rámci Sdružení obcí Jablunkovska byla schválena dotace na pořízení 200 ks kompostérů pro rodinné domy, 6 velkých kompostérů pro veřejná prostranství včetně pořízení štěpkovače.. Projekt je zrealizován. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

životního prostředí ČR

 

„Rekonstrukce mostu Glovčín“ Na základě žádosti obce Lesy České republiky, s.p. provedou opravu havarijního stavu mostu u odbočky z krajské silnice na Glovčín. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Lesy ČR, s.p. Lesy ČR, s.p.
„Rekonstrukce pomníku pod Mánesem“ Projekt byl realizován v rámci dotace z Programu rozvoje venkova. Projekt je již dokončen. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Bezúplatný převod požární cisterny pro potřeby SDH“ Záchranný útvar Hlučín  bezúplatně převedl do majetku obce pro potřeby SDH požární auto s cisternou. Obec Dolní Lomná Záchranný útvar Hlučín
„Nákup terénního vozidla pro SDH“ Dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 450.000,- Kč a dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 225.000,- Kč posílily akceschopnost jednotky v podobě pořízení nového terénního 9-ti místného vozu. Projekt je dokončen. Obec Dolní Lomná Ministerstvo vnitra ČR

Moravskoslezský kraj

„Dovybavení jednotky SDH Dolní Lomná“ Mimořádná dotace hejtmana ve výši 150.000,- Kč zabezpečila pořízení technických prostředků pro jednotku. Projekt již realizován. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Publikace obce – Dolní Lomná v historii

a současnosti“

Dotace EU ve výši 150.000 Kč a prodej knih ve výši 79.461 Kč pokryly veškeré náklady  projeku. Projekt je již realizován Obec Dolní Lomná EU/Přeshraniční spolupráce
„Dolní Lomná – Istebna“ V rámci přeshraniční spolupráce naše obec získala dotaci ve výši 800.000,- Kč na výstavbu sociálního zázemí u Lomňanského muzea. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná EU/Přeshraniční spolupráce
 

„Obnova mostních objektů – SO 201 Most“

Předmětem realizace je oprava mostu u  Kolořa. Výše dotace činí 4,6 mil. Kč. Termín realizace 2019. Stavba bude zahájena na jaře 2019. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR

 

„Obnova mostních objektů – SO 202 Lávka“

Projekt řeší realizaci nové lávky v areálu Matice slezské. Výše dotace 2,2 mil. Kč. Termín realizace 2019. Stavba bude zahájena na jaře 2019. Obec Dolní Lomná Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR

„Cyklostezka údolím Lomné – II. etapa“ Bylo  postaveno 2,1 km cyklostezky až ke kovárně včetně gabionových zdí a mostu díky dotaci ve výši 6,4 mil. Kč.

Stavba je zkolaudována,

Obec Dolní Lomná EU/ROP
 

 „Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 9,6 mil. Kč na realizaci III. úseku cyklostezky vedoucí po katastrální území obce Horní Lomná. Projekt bude realizován v roce 2019. Obec Dolní Lomná Státní fond

dopravní  infrastruktury

„Rekonstrukce a prodloužení opěrné stěny“ Předmětem stavby byla oprava a prodloužení opěrné stěny u mostu Koloř díky dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj
„Rekonstrukce opěrné stěny“ Na žádost obce Moravskoslezský kraj zrekonstruoval opěrnou stěnu, naproti novostaveb v centru obce, v celkovém objemu 5,7 mil. Kč. Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj
„Průlezky pro děti naproti OÚ – Stezka zbojníků“ Díky dotaci ve výši 0,8 mil. Kč byly realizovány herní prvky v centru obce. Stavba je zkolaudována. Obec Dolní Lomná EU/ROP
 

„Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Obec nakoupila pozemek pro stavbu. Je zpracována projektová dokumentace a čeká se na nabytí účinnosti nového územního plánu. Stavba bude realizována po přidělení dotace. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
Vrátka přeplatku na stavbě Hotelu pod Akáty ve výši 1.800.000,- Kč Obec Dolní Lomná v rámci soudního řízení o vrácení přeplatku za neprovedené práce a reklamace stavby hotelu v r. 2000-2001, vyhrála oba soudní spory. Přeplatek včetně reklamačních sankcí soud spočítal na částku 3,3 mil. Kč. Obec Dolní Lomná Firma VRASTAV
Nákup areálu ČD Areál  s 11 stavebními objekty a pozemky byl převeden do majetku obce za zvýhodněnou částku 1,5 mil. Kč. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
Dotace na pořádání kulturních akcí : Jarmark a Vozatajské závody Tyto kulturní akce jsou finančně podporovány nejen sponzory, ale i Moravskoslezským krajem a LČR, s.p. Obec Dolní Lomná Moravskoslezský kraj

LČR, s.p.

 

Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec přispěla částkou 10.000 na jeden zdroj ekologického vytápění a zajišťovala administraci projektů (žádost o dotaci včetně vyúčtování). Celkem bylo podpořeno 17 projektů. Obec Dolní Lomná

 

MŽP, KÚ MSK, Obec Dolní Lomná
 

Provozování pošty

 

 

Od 1.7.2016 – pošta v gesci obce Dolní Lomná, od 1.12.2016 samostatná Pošta Partner, PSČ 739 82

 

Obec Dolní Lomná

 

Obec Dolní Lomná

 

Provozování „Hotelu pod Akáty“

Od 1.3.2017 obec provozuje hotel, který je v ziskovém hospodaření a ubytovací kapacita je velmi dobře využívána. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná
 

Provozování „Chráněného bydlení“

Od 1.7.2007 obec získala koncesi a provozuje celkem 11 bytů pro potřebné občany a poskytuje  pečovatelskou službu. Obec Dolní Lomná Obec Dolní Lomná

 

 

V období 2002 – 2018 obec Dolní Lomná nebrala žádnou půjčku.

 

K dnešnímu dni je naše obec bez dluhů a půjček.

 

 

 

Renata Pavlinová – starostka

Pavel Boháč – místostarosta