Nákup areálu ČD

1.597.000,00 Kč, areál byl převeden do majetku obce, jsou zadány studie, probíhají jednání s dotčenými orgány, možnosti dotačních titulů – přeshraniční dotace s Istebnou, stejný projektový záměr