Kam s odpadem?

Praktické rady, jak naložit s odpady, které mohou vznikat v domácnostech, zahradách či chatách

Využitelné složky odpadu

Papír a plasty patří do modrého a žlutého pytle, které jsou sváženy jednou měsíčně od domu. Pytle lze vyzvednout na obecním úřadě. Svozová firma vám po odvezení plného pytle nechá na místě nový. Chataři mohou využívat kontejnery na tříděný odpad umístěné na sběrných místech v Jestřábí, Mlýnech, Zátoce.

Nápojové kartony –Tetrapaky patří společně s papírem do modrého pytle či kontejneru.

Plechovky, konzervy (ideálně vymyté) a další jemný plech lze odložit do žlutého pytle či žlutého kontejneru společně s plastem.

Kov vykupuje Bereka v Bukovecké ulici v Jablunkově a také Demonta v Návsí.

Sklo patří do kontejneru zelené či bílé barvy na sběrném místě v Jestřábí, Mlýnech či Zátoce.

Malé elektrické spotřebiče, baterie, žárovky lze dát do příslušného kontejnerů umístěného ve sběrném místě Zátoka. Stejně tak je  zde kontejner na oblečení či hračky.

Zpětný odběr elektrospotřebiče (včetně ledniček, praček, televizí) provádí zdarma Demonta v Návsí, kde rovněž vykupují autobaterie. Zpětný odběr elektrospotřebičů a pneumatik (max 8 ks) zajišťuje zdarma pro občany Dolní Lomné také sběrný dvůr v Jablunkově.

Rostlinný odpad a zbytky z kuchyně

Odpad ze zahrádek a zbytky z kuchyně lze kompostovat na svém pozemku či zahrádce. Vznikne tak na živiny bohatý substrát využitelný pro pěstování zeleniny či pokojové květiny.

Rostlinný odpad lze také odvézt na sběrné místo v Jestřáví, nebo v Křínově u chatové osady.

Na obecním úřadě lze zapůjčit obecní štěpkovač.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), léky, upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, monočlánky, olověné akumulátory apod.

Obec zajišťuje svoz nebezpečného a objemného odpadu dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Termíny jsou vyhlašovány s předstihem v Lomňanském zpravodaji a na internetových stránkách www. dolnilomna.eu.

Nebezpečný odpad můžete také odvézt do sběrného dvora v Jablunkově.

Objemný odpad

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany apod. odevzdávejte při svozu objemného a nebezpečného odpadu, který zajišťuje obec 2x ročně. Viz svoz nebezpečného odpadu. Nebo jej můžete odvézt do sběrného dvora v Jablunkově.

Prošlé léky a obaly od léků obaly od léků

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Stavební odpad

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňovaní staveb. Pro tento odpad si můžete objednat velkoobjemový kontejner u firmy Nehlsen, nebo jej odvézt do sběrného dvora v Jablunkově.

Objevili jste někde černou skládku?

Ohlaste ji na Obecní úřad Dolní Lomné.

Vidíte někoho ukládat odpad mimo sběrné místo eventuálně do nepatřičných kontejnerů?

Pro okamžitý zásah volejte Policii. Jinak ohlaste na Obecní úřad.

(Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.)